คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ หัวข้อ ไทยพร้อม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวภูริชญา พันธนะอังกูร
นางสาวอาริสา แสนพงษ์
นางสาวเบญจรัตณ์ ศรีเสริมสิน
(ชื่อทีม: มหิดลพร้อมค่ะ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ หัวข้อ ไทยพร้อม
จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์