คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดวรรณศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ในโครงการ “งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023”

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดวรรณศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน
ในโครงการ “งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023”

จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย