คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย (Credit) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Prize) จากการแข่งขัน The 3rd “Stories of China Retold in English” Challenge for International Students Category

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐชา แซ่ลี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 🇨🇳

ในโอกาสได้รับรางวัล:

รางวัลชมเชย (Credit) ในรอบขั้นสูง (Advanced Round)
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Prize) ในรอบขั้นกลาง (Intermediate Round)
จากการแข่งขัน The 3rd “Stories of China Retold in English” Challenge for International Students Category

 

จัดโดย China Education Television ร่วมกับ New Channel International Education Group
จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 121 ประเทศทั่วโลก