คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดกลอน “นักเลงกลอนมือทองต้องใฝ่ฝัน มุ่งสร้างสรรค์วรรคกวีมีความหมาย” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นายประภากร คล้ายสมาน
นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน
นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง
นางสาวสุลิตา ปราบปัญจา
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับอุดมศึกษา
จากการประกวดกลอน “นักเลงกลอนมือทองต้องใฝ่ฝัน มุ่งสร้างสรรค์วรรคกวีมีความหมาย”
เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
 
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย