คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกนกกร กามูณี
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2
ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยมีอาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา