คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรยอดนิยม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 11

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นายณรงค์พร เหลืองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรยอดนิยม นางสาวสุพิชญา ทวีพรโชค นางสาวเบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธรยอดนิยม จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “เรียนรู้ภาษาจีน ประตูแห่งโลกอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย