คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้ใหญ่ จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน – Water Cube Cup 2022” เขตการแข่งขันประเทศไทย ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวหัทยา แซ่เตียว
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้ใหญ่”
และ “ได้รับคะแนน popular vote สูงสุดอันดับที่ 3” จากทุกประเภทการแข่งขัน และเป็นตัวแทนประเทศไทย ประเภทชาวต่างชาติ ไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง
จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน – Water Cube Cup 2022” เขตการแข่งขันประเทศไทย ประจำปี 2565

จัดโดย สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย