คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกัน 4 ปี

วันที่ 28 เมษายน 2566 คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2565 ในโครงการ MU Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
โดยในปี 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากผลการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน