คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Global League)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Global League)

กลุ่มภาคีเครือข่ายชั้นนำของโลกประกอบไปด้วยกลุ่มสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

– วิทยาศาสตร์การแพทย์และ/หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine)
– อาหารแห่งอนาคต (Future Food)
– ฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
– สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในมิติของฐานวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 3F: Film, Festival, Fashion เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG) สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต เช่น CCU/CCUS, Hydrogen, Electric Vehicle, Nature Based Solution, BioEnergy
– เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีด้านป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ต (Cyber Security)

ผู้ประสงค์ขอทุนวิจัย โปรดดำเนินการดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดของทุนโดยละเอียด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นักวิเคราะห์โครงการ คุณณัฐสุภา โทร 02-109-5432 ต่อ 853
2) จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์โดยใช้แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนกำหนด
3) ขอให้ตั้งงบค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถานบันในอัตรา 10% ของงบดำเนินการโครงการ
4) กรอกข้อมูลผ่านระบบ NRIIS และแจ้งส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย โดยส่งเอกสารผ่านฝ่ายวิจัยของคณะมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.

เนื่องจากระบบ NRIIS สามารถรองรับจำนวนนักวิจัยได้เพียงจำนวนหนึ่ง นักวิจัยควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด *ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566