คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสัตวแพทย์สมัยใหม่ของรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในรายการวิทยุไทยศึกษา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz

วันที่ 25 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสัตวแพทย์สมัยใหม่ของรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในรายการวิทยุไทยศึกษา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.05 น. -10.30 น. ดำเนินรายการโดย อ.โกมุท คงเทศ โดยหัวข้อดังกล่าวจะได้รับการออกอากาศ 2 ตอน คือในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2566
>> ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ที่