คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถคัดกรองโรคและประเมินภาวะสุขภาพในเบื้องต้น รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล