คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการติดตามและทบทวนภาระงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการติดตามและทบทวนภาระงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รอบประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และชี้แจงเกณฑ์กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นต่อด้วยกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มตามงานเพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน