คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ดูแลใจ: Self-care for educators ดูแลใจบุคลากรทางการศึกษา”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ดูแลใจ: Self-care for educators ดูแลใจบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex meetings วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณอาภัสสร ผาติตานนท์ และคุณภาสุร จึงแย้มปิ่น ผู้ก่อตั้งและนักจิตวิทยาจาก Cozybara
พิธีเปิดโดยอาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลจิตใจตนเองแก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็นหลักการเชิงจิตวิทยาที่มุ่งเน้นเข้าใจวัยรุ่น เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้คำปรึกษาและการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ