คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 419 และ 421 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำดุษฎีนิพนธ์ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มงคลหัตถี อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Assoc.Prof. Mei-hui Liu อาจารย์ Faculty of Science National University of Singapore และ Lect. Siti Zulaiha อาจารย์ Universitas Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย มาเป็นผู้ให้คำแนะนำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ด้วย