โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2021: A Ladder to MULA Practitioners #1)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1 ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนและทุนสนับสนุนการทำผลงาน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ต่อด้วย หัวข้อ “การเขียนบทนำ” โดย อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล และอาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ” โดย อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ หัวข้อ “การเขียนทบทวนวรรณกรรม” โดย อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ หัวข้อ “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” โดย อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ หัวข้อ “วิธีการวิเคราะห์” โดย อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ จากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบ Mentor ตามกลุ่มงานแต่ละสาขา โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2564