คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 3 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2023: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#3)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 3 (LA Supporting Staff Training & Academic Development 2023: A Ladder to MULA Practitioners/ Mentoring#3) ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ เทคนิค กระบวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่ง” โดยวิทยากรคุณปิยนุช รัตนสกุล หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารจัดทรัพยากร กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “ประสบการณ์ เทคนิค กระบวนการจัดทำงานวิเคราะห์และงานวิจัย” โดยวิทยากร ดร.ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าพบ Mentor เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการเขียนผลงาน
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่ง รุ่น 3 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรที่เป็นผู้มีศักยภาพสูงสร้างผลงานทางวิชาการจากงานหลักงานประจำของตนเอง ศึกษาปัญหาและอุปสรรค บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานของตนเองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ คู่มือ งานวิเคราะห์ และงานวิจัย เพื่อสามารถนำผลงานไปใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้