คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) เป็นประธานเปิดโครงการ
ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย
– กิจกรรม “Mindfulness in Students’ Daily Life” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– การบรรยายหัวข้อ “แนวทางและวิธีการสืบค้นเอกสารเพื่อเตรียมหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์” และกิจกรรมสนทนากลุ่มระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม และสรุปผล วิทยากรโดยอาจารย์ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
– กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ (workshop) หัวข้อ How to Survive in China
หัวข้อ “ท่องยุทธภพ 101” และกิจกรรมกลุ่ม “การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม” วิทยากรโดย ดร.วาเรศ รัตนวิสาลนนท์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ และนักวิชาการอิสระ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ การศึกษา และการดำเนินชีวิตก่อนเดินทางไปศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ Shanghai Jiao Tong University