คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์

วันที่ 13 กันยายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์ ณ ห้อง 132 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) เป็นประธานเปิดโครงการ
ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยาย “ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนในเทศกาลไหว้พระจันทร์” วิทยากรโดยอาจารย์ Liu Fuchao อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) และกิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมจีน จากนักศึกษาในหลักสูตรฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน