โครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ต้นกำเนิดและธรรมเนียมปฏิบัติ”

วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ต้นกำเนิดและธรรมเนียมปฏิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting นำโดย อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
 
ภายในโครงการฯ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ต้นกำเนิดและธรรมเนียมปฏิบัติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Liu Fuchao ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต่อด้วยกิจกรรมการประกวดการแข่งขันสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ การประกวดร้องเพลง (ภาษาจีน) การแข่งขันเล่าตำนานเทศกาลไหว้พระจันทร์ (ภาษาจีน) การประกวดการแต่งกายสไตล์จีนเชิงสร้างสรรค์ และแข่งขันวาดภาพเทศกาลไหว้พระจันทร์
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมจีนจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์