คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเปลี่ยนภาษาให้เป็นเงิน ตอน อยากเป็นนักพากย์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการเปลี่ยนภาษาให้เป็นเงิน ตอน อยากเป็นนักพากย์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานโครงการ วิทยากรโดยคุณวรรญา ไชยโย นักพากษ์เสียงมืออาชีพ เจ้าของเสียงพากย์กว่า 100 เสียง และมียอดผู้ติดตามทาง social media กว่าล้านคน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาสร้างโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ให้แก่นักศึกษา และร่วมกันสร้างจิตอาสาในการทำคุณประโยชน์ให้สังคมด้วยการพากย์เสียงเล่านิทานเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสบันทึกเสียงพากย์นิทาน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสายตาต่อไป