คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “ศึก-ศาสตร์-ศิลป์: MULA & SDGs”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ศึก-ศาสตร์-ศิลป์: MULA & SDGs” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ทั้งทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิด โดยมีการนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 คุณพิชิตชัย โพธิ์ศิริ นักพากย์โฆษณา อาจารย์ดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทิพยา ปึงเจริญกุล นักพูดยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมเยาวชนนานาชาติ The 14th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speaker Contest คุณกวิสรา เหล่าพิลัย แชมป์โต้วาทีอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2557 คุณพิชญ์สินี แผ้วสกุลพันธ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี พัดทอง ประธานกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ คุณรวิวรรณ จันทร์รุ่ง ประธานสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์โอฬาร รัตนภักดี วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ รองคณบดีคณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวีณา ปวีณา ซิงค์ รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2020 และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ โดยในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ประธานจัดโครงการฯ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
 
โครงการ “ศึก-ศาสตร์-ศิลป์: MULA & SDGs” จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประกวดประพันธ์ประชันอ่าน ศึกเขียนสร้างสรรค์อ่านออกเสียง และปะทะวาทีประลองปัญญา โดยผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่
🏆 การแข่งขัน “ประกวดประพันธ์ประชันอ่าน”
>> รางวัลชนะเลิศ
ทีม “ทับเอ๋ยทับแก้ว” คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม “ลูกพระพิรุณ” คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม “จัตวา” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>> รางวัลชมเชย
ทีม “สี่หัวใจไทยกอ” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🏆 การแข่งขัน “ศึกเขียนสร้างสรรค์อ่านออกเสียง”
>> รางวัลชนะเลิศ
ทีม “ArtsDGs” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม “CRMA_SS01” คณะกฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม “ราหูอมจันทร์” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> รางวัลชมเชย
ทีม “CRMA_SS02” คณะกฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
🏆 การแข่งขัน “ปะทะวาทีประลองปัญญา”
>> รางวัลชนะเลิศ
ทีม “CRMA_SS03” คณะกฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม “I love Monday” คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม “ซุปเปอร์วาเลนไทน์” คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
>> รางวัลชมเชย

ทีม “Bu มาแล้ว” คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขัน  ดาวน์โหลด