คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “งานล่ามวิถีใหม่: เห็นเบื้องหน้า รู้เบื้องหลัง มองอนาคต”

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ “งานล่ามวิถีใหม่: เห็นเบื้องหน้า รู้เบื้องหลัง มองอนาคต” ผ่าน Application Zoom โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปกรณ์  กฤษประจันต์ ที่ปรึกษาสมาคมนักแปลและล่าม และกรรมการผู้จัดการบริษัท software localization  คุณ วิทวัส  ฮมภิรมย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คุณมัชชาร์ สิงห์คาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทน้ำทิพย์ แอสโซซิเอท จำกัด ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ และอาจารย์สอนภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ศศี จันทร์ประพันธ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และดำเนินรายการโดย คุณพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล นักแปลและล่ามอิสระ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

ในการจัดโครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ทำงานด้านการล่าม และผู้ที่สนใจงานด้านนี้ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาหรือการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาหรือการทำงานในด้านการแปลและการล่ามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป