คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MA Thesis Seminar in Applied Linguistics

วันที่ 8 มกราคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ MA Thesis Seminar in Applied Linguistics ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย อีกทั้งสร้างแรงจูงใจผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ของหลักสูตรฯ รวมถึง ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่
– Asst. Prof. Dr. Mark Bedoya Ulla from School of Languages and General Education, Walailak University
– Dr. Pariwat Imsa-ard from Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
– Asst. Prof. Dr. Pattrawut Charoenroop from Graduate School of Language and Communication, National Institute of Development Administration
– Asst. Prof. Dr. Kriangkrai Vathanalaoha from Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
– Asst. Prof. Dr. Paweena Chatsungnoen from Maejo University
มาเป็นผู้ให้คำแนะนำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ด้วย