คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ To Experience an Experience with RD, a Franchisee of KFC (Batch 1)

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ To Experience an Experience with RD, a Franchisee of KFC (Batch 1) ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากคุณโยษิตา ไชยะโยธิน (People & Culture Executive) คุณณัฐวัฒน์ พิริยะนาวิน (People & Culture Business Partner) และคุณธีรพงษ์ คำพิลาวงค์ (People & Culture Business Partner) บริษัท Restaurants Development จำกัด มาเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
พิธีเปิดโดยอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนำไปประยุกต์ใช้จริงในเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านอาหารและบริการ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าฝึกงานที่หน้าร้าน KFC ในสาขาของ บริษัท Restaurants Development จำกัด ด้วย