คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ และร่วมกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ศฬิษา วิทยาศรัย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ และร่วมกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 “MULA OPEN HOUSE 2022” ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้เกียรติแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ บริการการเรียนการสอน บริการวิชาการ รวมทั้งได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บูธกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ