March 2016

Month

การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นล่ามพูดพร้อม” บรรยายโดยพลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
Read More
ณ บ้านศาลาดิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ โดยมีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านคลองโยงที่เข้าร่วมโครงการฯฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปทำหน้าที่มัคคุเทศก์เยาวชนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว
Read More