March 16, 2016

Day

การเสวนาวิชาการ TIC Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “พร้อมหรือไม่ที่จะเป็นล่ามพูดพร้อม” บรรยายโดยพลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
Read More