August 2019

Month

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1 ในโครงการประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการของกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COCHEM) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนงาน
Read More
กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ป่วยซึมเศร้า ภาษาไทยเราช่วยสังเกตได้:ภาษาส่งสัญญาณโรคซึมเศร้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ และอาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน การเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อเรื่อง “ภาษาไทย สังคมไทย และประเทศไทย 4.0” ประเด็นการเสวนา: ภาษาไทยกับการแปลและล่าม, การใช้ราชาศัพท์ในยุคภาษาไทย 4.0, ภาษาไทยกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน และภาษาไทยกับการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในงาน The Symposium of International Languages and Knowledge 2019 ณ Rajamangala University of Technology Srivijaya
Read More
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ“เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานฯ ในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานพุทธศิลป์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการประเภทบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
Read More
หน่วยพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ งานวิจัยและวิชาการ จัดโครงการสถานีปัญญา LAMU Book Talk Station ครั้งที่ 7 “จากกาหลมหรทึกสู่คุณหมีปาฏิหาริย์: การเดินทางสู่สายวายของปราปต์” โดยคุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นามปากกา “ปราปต์” เจ้าของผลงาน “กาหลมหรทึก” รางวัลนวนิยายยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนา และคุณยุทธชัย สว่างสมุทรชัย ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และร่วมสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการด้านการศึกษาของสถาบันฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ให้การต้อนรับ ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
Read More
ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมการแปล 2562 เรื่อง เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง (ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย ผศ.อรสิริ พลเดช อ.วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช และ ผศ.ดร.อนวัช บุนนาค ในวันเสาร์ที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 28 คน
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปาสตร์ ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม (กิจกรรมส่งเสริมการขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล) โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงนโยบายด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ โดยมีเครือข่าย Best Practice เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการขยะฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
Read More
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ หัวข้อ "เรียนรู้ไอเดียการห่อและทำโบว์ติดของขวัญแบบต่างๆ" โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสวภา เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังการรับมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมรับฟังและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
Read More
1 2

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save