คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมการแปล 2562 เรื่อง เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการแปล 2562 เรื่อง เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง โดย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมการแปล 2562 เรื่อง เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง (ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย  ผศ.อรสิริ พลเดช  อ.วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช และ  ผศ.ดร.อนวัช บุนนาค ในวันเสาร์ที่ 17 และ 18  สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 28 คน