โครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ “การแปลภาษาจีน: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาการแปลและล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ “การแปลภาษาจีน: โอกาสในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ” ผ่าน Application Zoom และ Facebook Live ผ่านทางเพจคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ประจำปี 2564 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว กรรมการศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการแปลภาษาจีนเพื่องานด้านวิชาการและประกอบอาชีพของอาจารย์ นักศึกษา นักแปล และผู้สนใจทั่วไป

________________________________________________________________________________

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่

Website: www.la.mahidol.ac.th

E-mail: lapr@mahidol.ac.th

Facebook Fanpage: @LiberalArts.Mahidol
Facebook: LiberalArts MU

Instragram: LiberalArts MU

Twiter: @MahidolLA

Line: lamu.pr

Line OA: @lamu.pr