คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม” (The 8th National and the 1st International Conference on Liberal Arts In the Role of Cultural Capital)

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม” (The 8th National and the 1st International Conference on Liberal Arts In the Role of Cultural Capital) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดงานประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Liberal education liberates?” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร และการนำเสนอผลงาน (Parallel Session) ในหมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แบ่งการนำเสนอเป็นกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย หมวดภาษาศาสตร์ เช่น การสอนภาษาอังกฤษ อังกฤษในภาษาโลก ภาษาไทย วรรณคดี หมวดมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง สังคมวิทยา หมวดสังคมศาสตร์ เช่น การจัดการท่องเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา จิตวิทยา ศิลปะวัฒนธรรม
และวันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ จะนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) กรุงเทพฯ
การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันระหว่างบุคลากรจากต่างสังกัด และเพื่อประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ