คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมทัวร์วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) กรุงเทพมหานคร ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา นำผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2567 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม” (The 8th National and the 1st International Conference on Liberal Arts In the Role of Cultural Capital) ร่วมกิจกรรมทัวร์วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) กรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมและวัตถุโบราณในวัฒนธรรมเอเชียที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เช่น เครื่องกระเบื้องเคลือบต่าง ๆ เครื่องเบญจรงค์ ภาพจิตรกรรม ประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลัก ผ้าทอสมัยต่าง ๆ และผ้าไหมนานาชนิด
On June 7, 2024, the Faculty of Liberal Arts, led by Assistant Professor Dr. Panicha Nitisakunwut, Deputy Dean for Administration and Strategy Management, Associate Professor Dr. Somboon Pojprasat, Deputy Dean for Research and Social Services, and Assistant Professor Dr. Suthathip Thirakunkovit, Deputy Dean for Internationalization and Graduate Studies, took participants of the 8th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences 2024, titled “Liberal Arts in the Role of Cultural Capital,” on a cultural tour at the Jim Thompson House Museum in Bangkok. The visit aimed to explore cultural heritage and artifacts preserved from Asian cultures, including various ceramics, Benjarong ware, paintings, carved Buddha sculptures, fabrics from different eras, and various types of silk.