คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมวันลอยกระทงสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านเทศกาลวันลอยกระทง อาทิ การทำกระทง การแต่งกายด้วยชุดไทย และเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ณ วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล Dr.Susan Marie Rumann และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย