คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิน ITA ของคณะศิลปศาสตร์” 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567       เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings  (Meeting Number: 2642 168 6140 Password: ita24042567)