คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายเรื่อง “Pragmatics in Fiction”

การบรรยายเรื่อง “Pragmatics in Fiction”

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

วิทยากร: Professor Dr. Miriam A. Locher University of Basel, Switzerland