คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 🇨🇳

นาย จุฑาภัทร ชิวเมธา
นายณัฐพัชร ฤทธิรงค์
นางสาว ณัฐชยา มั่นเหมาะ
นางสาว เกสรา แดนไกวัลมาศ
นางสาว ศมาภรณ์ รุจิรไพบูลย์
นางสาว ปิติมน นาคสมบูรณ์
นางสาว พันธ์ทิพย์ พิชัยพลภัทร
นางสาว ประสิตา คล่องเเคล่ว
นางสาว ชลธิชา พรชัยเจริญรัตน์
นางสาว สาธิดา สุขศิลา
นางสาว กรองแก้ว จารุรักษา
นางสาว สุพิชญา ทวีพรโชค

🎊 ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 เดินทางไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ Beijing Language and Culture University เป็นเวลา 4 สัปดาห์