คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโชติกา ภัทรสินโสภณ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามี “ความประพฤติดี” จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวโชติกา ภัทรสินโสภณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 🇨🇳

🎊 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามี “ความประพฤติดี”
จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์