คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการออกแบบโครงการสร้างอาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการออกแบบอาคารและพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นประสบการณ์สำคัญแก่นักศึกษาในการศึกษาตัวอย่างอาคาร
โดยในโอกาสนี้คุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคุณอาณัติ สอนศาตร์ วิศวกร ได้นำเสนอข้อมูลแบบแผนผังอาคารและการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารสิริวิทยา จากนั้นได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ห้องสตูดิโอและบันทึกเสียง และห้องสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารสิริวิทยา และนำนั่งรถรางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา