คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Brand’s Young Blood 2023 จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวนารา ยิ้มชื่น
นางสาวพัทธ์ธีรา อัศวเคนทร์กุล
นางสาววิราวรรณ ทีวะสุเวทย
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Brand’s Young Blood 2023
จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด