คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชญาภา วงศ์สกุลวิวัฒน์ บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา GREATScholarships จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MA in International Relations ณ Anglia Ruskin University สหราชอาณาจักร

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววิชญาภา วงศ์สกุลวิวัฒน์ บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา GREAT Scholarships จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MA in International Relations

ณ Anglia Ruskin University สหราชอาณาจักร