คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินและตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

👉 โดยท่านสามารถร่วมตอบแบบประเมินได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/XJG66WX

>> ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567