คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University และประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ณ Center for Bilingual Education, National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University และประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ณ Center for Bilingual Education, National Taiwan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันที่ 17 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Chia-Yu Cheng, Dean, Prof. Dr. Chin-chi Chao, Associate Dean, Asst. Prof. Dr. Chawarote Valyamethi อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย the BA Program in Southeast Asian Languages & Cultures และคณะให้การต้อนรับ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ Prof. Dr. Chia-Yu Cheng, Dean College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองสถาบัน ทั้งนี้ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (The BA Program in Southeast Asian Languages and Culture) ของ National Chengchi University นับเป็นสถาบันแรกในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับปริญญา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน (Exchange Assistant Professor) ณ หลักสูตรนี้
จากนั้นช่วงบ่าย ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Chen-Hsiu Grace Kuo, Assistant Director of Student Division, the Center for Bilingual Education & Department of Foreign Languages and Literatures และ Mr.Steve Lee, Manager of the Center for Bilingual Education, National Taiwan University เพื่อประชุมหารือในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง (English as a Medium of Instruction: EMI) ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล
 
The Faculty of Arts participated in a meeting and signed an academic cooperation agreement at the College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University. They also discussed curriculum development using English as a medium at the Center for Bilingual Education, National Taiwan University, in Taiwan.
On April 17, 2024, Asst. Prof. Dr. Aphiwit Liang-itsara, Dean of the Faculty of Arts and Asst. Prof. Dr. Panicha Nitisakunwut, Deputy Dean for Administration and Strategy Management, joined a meeting under the exchange program between the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University, and the College of Foreign Languages and Literature, National Chengchi University. They were honored by Prof. Dr. Chia-Yu Cheng, Dean, Prof. Dr. Chin-chi Chao, Associate Dean, and Asst. Prof. Dr. Chawarote Valyamethi, of the BA Program in Southeast Asian Languages & Cultures.
During this meeting, both parties signed an academic cooperation agreement and discussed student and faculty exchanges, as well as knowledge exchange in various fields. The BA Program in Southeast Asian Languages and Culture at National Chengchi University is the first in Taiwan to offer Thai language courses at the undergraduate level, with Asst. Prof. Dr. Yingyot Kanchina as an Exchange Assistant Professor.
In the afternoon, the Faculty of Liberal Arts’ boards met with Assoc. Prof. Dr. Chen-Hsiu Grace Kuo, Assistant Director of Student Division, and Mr. Steve Lee, Manager of the Center for Bilingual Education, National Taiwan University. They discussed collaborating to enhance English Medium of Instruction (EMI) teaching methods for undergraduate students at Mahidol University.