คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 ALLT International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบภาษา ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 ALLT International Conference on Applied Linguistics and Language Teaching ณ National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโดย Department of Applied Foreign Languages & Language Center, National Taiwan University โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Shao-Ting Alan Hung, Dean College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology ให้การต้อนรับ ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2567
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล และอาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย