คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จากสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา อาจารย์สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการศึกษานานาชาติ การรับเข้าศึกษา การดูแลนักศึกษาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้นำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอข้อมูลการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ และคุณสยาม สภานุชาต นักวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลการดูแลนักศึกษาและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ จากนั้นได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสตูดิโอและบันทึกเสียง และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์