คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเจรจาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ระหว่างสองสถาบัน