คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 “MULA OPEN HOUSE 2022”

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 “MULA OPEN HOUSE 2022” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบริการวิชาการของคณะฯให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย
สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการพูดฝึกอบรม
เกมคั่นเวลาชิงรางวัล
เสวนากับพี่ศิษย์เก่า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
LATV 2022 (กิจกรรมอ่านข่าวภาษาอังกฤษ)
ห้องเรียนจำลอง : Medical Terminology
เสวนาหัวข้อ Literature: The World Within and Beyond
English & Calligraphy
Improving your English pronunciation through songs
English & Calligraphy
สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
กิจกรรมการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน
ทำโคมไฟจีน D.I.Y.
ถักเชือกจีน
การแสดงดนตรีจีน
การประชาสัมพันธ์การสอบ Exit-Exam และ MU-ELT และการอบรม Intensive Courses โดยศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (ศูนย์ CAAS) รวมถึงกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา และชุมนุมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “WE’RE BACK AND WHAT’S NEXT” Festival โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ โดยในปีนี้มีส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 ส่วนงาน และมีผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 88,726 คน จากทั่วภูมิภาคของประเทศ