คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวบุณยาพร สายสร้อย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม