คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรเลงกู่เจิง ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมการบรรเลงกู่เจิง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน ณ ห้อง 127 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติและเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการบรรเลงกู่เจิง (จำนวน 40 ชั่วโมง) และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการครั้งนี้ด้วย