คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปิดโครงการอบรม Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดโครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment” ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ณัฐดนัย สุบิน เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Regional English Language Office, US Embassy in Bangkok) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา วิทยากรผู้ให้การอบรมโดย Dr. Susan Rumann ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2565
 
ทั้งนี้ ในพิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจาก Ms. Frances Westbrook ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวสรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสุนทรพจน์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆที่เข้าร่วมโครงการ ต่อด้วยพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม โดยคุณนภาพร ศรีสุตา ผู้บริหารบริษัท Restaurants Development จำกัด มอบของที่ระลึกและสนับสนุนชุดอาหารว่าง KFC ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน โดยมี ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นผู้แทนรับมอบและกล่าวขอบคุณ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและกล่าวปิดโครงการฯ ดำเนินรายการและล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ โดยคุณวิทวัส สุฤทธิกุล นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล