คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบภาษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนราชินี นำโดยนางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อประชุมความร่วมมือและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนราชินี ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนและบุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและบัณฑิตศึกษา ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนราชินีเยี่ยมชมห้องสตูดิโอและบันทึกเสียง ห้องเรียน และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล