คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)

โครงการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)

ลักษณะโครงการที่ขอรับทุน
– เป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups)
– ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายสังคมด้วยรูปแบบนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)
– มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือยกระดับ/ผลักดันให้เกิดความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)
– สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และ/หรือทัศนคติของสาธารณชน

ทุนสนับสนุนโครงการ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท/ทุน/ปี
รับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1kFJJaNWZ4rnReNmklgDYmeD5npoeBeou?usp=drive_link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
โทร. 02-849-6139

*********************

Mahidol University would like to invite Mahidol academic staff for proposal submission with scholarship
Allocation of funding: Not more than THB 300,000
Submission Date: Now – June 30th, 2023

Download an application form at
https://drive.google.com/drive/folders/1kFJJaNWZ4rnReNmklgDYmeD5npoeBeou?usp=drive_link

For more information, please contact:
Academic Service and Social Engagement Unit, Division of Planning
Tel. 02-849-6139