คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ ‘Talent Lecture Series: special talks for social science #1’

โครงการ ‘Talent Lecture Series: special talks for social science #1’

 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ ‘Talent Lecture Series: special talks for social science #1’  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
           Online ลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=8kUVR1M1UVV 
           Onsite ลงทะเบียนได้ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=8kUVR1M1UVU (รับจำนวน 100 คน)